Stichting Contra Expertise Friesland

Werkwijze

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

A. Het recht op Contra-expertise en Second Opinion uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Artikel 810a

Ouders hebben het recht om zelf hun eigen GGZ Psycholoog, Psychiater te kiezen om de onderzoeken van Bureau Jeugdzorg te weerleggen of welke instantie dan ook.

Stichting Contra Expertise Friesland bestaat uit betrouwbare onafhankelijke hulpverleners die niet verbonden zijn aan een instantie en die de cliënten en kinderen kunnen onderzoeken inzake een contra expertise, u moet dan wel worden bijgestaan door een advocaat of een jurist. De Stichting Contra expertise Friesland bestaat uit hulpverleners, Kindercoachen, GGZ Psychologen, Psychiaters, Kinderpsychiaters met een Big registratie, Juristen en Advocaten. Wij doen Contra expertise in alle zaken waarin de Cliënten slachtoffer is geworden van een falend beleid door de overheid en Justitie.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Vijfde titel. Rekenprocedure
Artikel 810a

  1. In zaken betreffende minderjarigen, uitgezonderd zaken als bedoeld in het tweede lid alsmede die welke het levensonderhoud van een minderjarige betreffen, beslist de rechter pas nadat een ouder, indien deze daarom verzoekt, in de gelegenheid is gesteld een rapport van een niet door rechter benoemde deskundige over te leggen, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.
  2. In zaken betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen, de ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag, of de ontzetting van de voogdij, benoemt de rechter op verzoek van een ouder en na overleg met die ouder een deskundige, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet.
  3. In de in het tweede lid genoemde zaken wordt het aan de in dat lid bedoelde deskundige toekomende bedrag overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels door rechter vastgesteld en ten laste van 'ls Rijks kas door griffier aan de deskundige betaald. Van de ouder kan een bijdrage worden gevraagd overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

Het is zeer belangrijk, dat u een persoonlijkheidsonderzoek laat afnemen door een GGZ Psycholoog, Psychiater

Artikel 3-beroepen en wetsartikel 34
De Wet BIG

In Nederland wordt de zorgverlening door zorgverleners geregeld door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Die wet heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en te bewaken. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door een zorgverlener.

Tuchtrecht

Een zorgverlener moet zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dat geldt niet alleen voor handelingen maar ook voor het omgaan met patiënten en hun familieleden. Dit wordt getoetst via het tuchtrecht.
In de wet BIG worden 8 beroepen genoemd waarvoor het tuchtrecht geldt. Een patiënt die vindt dat een zorgverlener in gebreke blijft, kan een klacht indienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Dit is geregeld in de Wet BIG en in het Tuchtrechtbesluit.

Stichting Contra Expertise Friesland