Stichting Contra Expertise Friesland

Stichting Contra Expertise Friesland

Het begeleiden en ondersteunen van ouders en kinderen in jeugdzaken, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, en het bieden van professionele hulpverlening en Juridische bijstand ter bescherming van de rechten van het kind en hun ouders, en personen die slachtoffer zijn geworden van het falen van de overheid of Justitie.

Het uitoefenen van voogdijschap dit is mogelijkheid indien er een voogdijmaatregel plaats vindt en ouders niet meer zelf de voogdij kunnen voeren, de Stichting gerechtigd is deze over te nemen, na een onderzoek van een onafhankelijke Psychiater op verzoek van de ouders of Gerechtelijke instantie. Dit geldt tevens voor bewindvoering en mentorschap van minder en meerderjarige.

Het uitvoeren van Contra Expertise conform de wet, op verzoek van de cliënt en diens familie of Diens advocaat. Een Contra expertise kan ingezet worden als een cliŽnt, slachtoffer is geworden van een falend beleid in de gezondheidszorg, of het slachtoffer is van een falend beleid van Justitie/ of de overheid.

Het op autonome wijze stimuleren, inrichten of coördineren van alle activiteiten en diensten die bijdragen tot een gerichte Cliënten vriendelijke zorg behoefte. Praktijkgerichte op de methode van Rudy Vandamme, cliënten houden zelf de regie permanente en multidisciplinair- wetenschappelijke ondersteuning onderzoek naar de diverse organisaties en diensten die werkzaam zijn in de dienst- en hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen en bijstand en het overnemen van de Bijzondere Jeugdzorg.

De Stichting verricht Gezinsdiagnostiek na onderzoek van een Psychiater is opname van het gezin een mogelijkheid. Op Basis van de wetsartikel 254 hulpverlening in de thuissituatie, gaat de voorkeur altijd uit naar hulpverlening binnen het gezin. En op grond van het wetsartikel 810 a Lid 2 Burgerlijke Rechtsvordering.

De Stichting heeft als doel: Het ondersteunen van ouders en kinderen en minderjarige, volwassene, die buiten de maatschappij vallen.

Het bieden van Juridische bijstand en Professioneel hulpverlening.
Opname inzake: Psychiatrische cliënten, kinderen met de ouders, of het hele gezin, Verstandelijke gehandicapte cliënten.

Doel van de Stichting

  • Verblijf in een instelling zonder behandeling
  • Verblijf in een instelling met behandeling
  • Verblijft in de thuissituatie, met pgb of zorg in natura, awbz
De stichting zal de volgende uitbreiding krijgen.
  • Woonvormen voor diverse cliënten van 0-100 jaar

Uithuisplaatsing

Voorkeur van de Stichting Contra expertise Friesland, is hulpverlening in de thuissituatie te bieden.

Kinderen die uithuis geplaatst zijn kunnen tijdelijk ondersteund worden, en wonen met de ouders binnen de Stichting.

Indien er niet voldoende mogelijkheden geboden kunnen worden en de thuisbegeleiding faalt, wordt de cliënt opgenomen in een woonvorm dit gebeurt op vrijwillige basis, en eventueel zo nodig op verzoek van een Rechter, dit vindt alleen plaats na grondig onderzoek van een Psychiater.

Het is de bedoeling zorg te bieden in kleine groepen om zodoende een vorm van ontwikkeling op gang te kunnen brengen bij het kind, ouders en de meerderjarige Cliënten.

Het welbevinden van het Cliënt zal altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn!
Ingaan op de zorgvraag van mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische cliënten, kinderen die uithuis geplaatst zijn en terugplaatsingen krijgen, heeft vaak te maken met het op een juiste manier onderzoek van de behoefte en mogelijkheden van de Cliënten.
Een goede samenwerking met begeleiding, ouders, familie en de Cliënt staat centraal een deskundige met Big registratie bepaald of de cliënt op genomen wordt in de woonvormen of dat de cliënt hulpverlening in de Thuissituatie geboden krijgt.

Stichting Contra Expertise Friesland